Őfelsége 80. születésnapja

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 


Debrecen szabad királyi város törvényhatósági bizottsága 1910. augusztus 18-án rendkívüli díszközgyűlést tartott I. Ferenc József magyar király születésének 80-ik évfordulója alkalmából. A városháza közgyűlési termében délelőtt 11 órakor kezdődő ülésen Domahidy Elemér főispán üdvözölte a nagyszámú ünneplő közönséget, és a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:

„Hódolatteljes, igaz örömtől áthatva gyűltünk össze a közgyűlésre a mai napon, hogy Őfelsége I. Ferenc József Urunk és Királyunk nyolcvanadik születési évfordulója alkalmából alattvalói hűséggel, odaadó őszinte ragaszkodással és mély tisztelettel őt üdvözöljük.

Debrecen város közönsége mindig az elsők között volt, amidőn arra alkalom nyílt, hogy ezen érzelmeket felkent Uralkodónk színe elé juttathassa, és azoknak kifejezést adjon. Így nem régi ideje annak, hogy a város igaz, őszinte magyar vendégszeretettel fogadta Uralkodónkat és a közgyűlési terem falai között a törvényhatósági bizottság képviselete testületileg üdvözölte és biztosította Felséges Urunkat alattvalói hűségéről.”

 

 
IV. B. 1405/b. V. B 6/1910.      A díszközgyűlés jegyzőkönyvének első oldala
   IV. B. 1403/a. 31. k. 399. oldal

 

A törvényhatósági bizottság elhatározta azt is, hogy ebből az alkalomból „egy szívvel és lélekkel” százezer koronát szavaz meg egy I. Ferenc József apostoli király nevét viselő tanulmányi ösztöndíj alapítvány létesítésére. Az uralkodó iránt érzett alattvalói hűség és legmélyebb hódolat kifejezéseként pedig az alábbi tartalmú hódoló feliratot terjesztették fel:

 

 
IV. B. 1405/b. V. B 6/1910.

 

Dr. Erőss Lajos református püspök ünnepi beszédében hangsúlyozta: „[…] hazánk történetében az Ő neve és uralkodása letörölhetlen betűkkel van és lesz felírva mindenbe. Mert bármennyire fáj is kimondani, szomorú igazság, hogy a nagy erőpróba után, mikor bámulatba ejtettük a világot, Magyarországon legalább egy percre a magyar nemzetnek vége volt. De ez a vég, ha szomorú, ha csendes volt is, az éledésnek és egy feltámadásnak magvait hordta méhében s a közben sok, keserű próbákon átesett király, I. Ferenc József volt az, kinek egyéni jelleme, erkölcsi akarata, uralkodói bölcsessége s hozzánk való mélyebbre ható megismerése, a nemzeti remények eme véres barázdákba vetett, de végre is gazdag aratást biztosított magvait életre keltette. Azért azt is mondom, hogy az új Magyarország története öreg királyunk 80 éves élete kereteibe van beillesztve. S szinte káprázatos az a haladás, melyet ez a nemzet Ő alatta, de főképp az abszolutizmus bukása után és óta gazdasági és kulturális téren ebben a keretben felmutat [...]”

Márk Endre tanácsnok indítványára az elhangzott ünnepi beszédek, a közgyűlési határozat és a hódoló felirat teljes szövegét nyomtatásban is kiadták, és a díszközgyűlés minden résztvevőjének megküldték. A magyar királyi belügyminiszter értesítéséből tudjuk, hogy a városi tanácsnak Őfelsége 80-ik születésnapja alkalmából a kabinetirodához küldött hódoló díszfeliratát I. Ferenc József király köszönettel fogadta és annak a hitbizományi könyvtárban való elhelyezését és megőrzését rendelte el.

 

 
IV. B. 1405/b. V. B 6/1910.   IV. B. 1406/k. 103/1915.

 

Kovács Ilona